Vedtægter

Stiftende generalforsamling for foreningen Under regnbuen, Odsherred 21. oktober 2022

§1 Foreningen navn er Under regnbuen, Odsherred

§2 Foreningens hjemsted; Odsherred kommune

§3 Formål
  1. Skabe et Mangfoldigt Samfund:
Vi arbejder aktivt for at gøre Odsherred til et sted, hvor alle borgere, uanset seksuel orientering eller
kønsidentitet, føler sig velkomne og accepterede. Vi tror på, at mangfoldighed styrker samfundet og gør det
mere attraktivt at bo og leve i.


  2. Øge Bevidsthed og Forståelse:
Foreningen ønsker at øge bevidstheden om LGBT+ samfundet i Odsherred og fremme en dybere forståelse for
forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. Gennem oplysende aktiviteter og events vil vi skabe rum
for dialog og uddannelse.


  3. Fællesskab og Netværk:
Foreningen stræber efter at skabe et stærkt fællesskab og netværk inden for LGBT+ samfundet og dets støtter
i Odsherred. Dette inkluderer arrangementer, aktiviteter og møder, der fremmer samhørighed og gensidig
støtte.


  4. Fokus på Børn og Unge:
Særlig opmærksomhed rettes mod børn og unge inden for LGBT+ samfundet. Formålet er at sikre, at de får
den bedst mulige start på tilværelsen og at forbedre deres vilkår i senere perioder af livet. Dette inkluderer
støtte til dem, der “springer ud” og skabe et rum, hvor de kan dele erfaringer og udfordringer.


  5. Inklusion og Støtte:
Foreningens primære formål er at fremme inklusion og støtte for LGBT+ (lesbiske, bøsser, biseksuelle,
transkønnede og andre ikke-heteronormative identiteter) personer i Odsherred. Vi stræber efter at skabe et
trygt og støttende fællesskab for alle, uanset alder, baggrund eller livssituation.


  6. Sociale og Kulturelle Aktiviteter:
Gennem forskellige sociale og kulturelle arrangementer ønsker foreningen at skabe en inkluderende platform,
hvor medlemmer kan udtrykke deres identitet, dele interesser og stifte meningsfulde relationer.

§4 Medlemskab
Stk 1 Medlemskab af foreningen er gratis. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der
sympatiserer med foreningens formål, samt har en hvis tilknytning til lokalområdet.
Stk 2 Støttemedlemskab kan tildeles enkeltpersoner, organisationer, institutioner, foreninger, private
virksomheder, forbund eller andre sammenslutninger, som kan tilslutte sig foreningens formål og
som ønsker at bidrage til gennemførelsen af foreningens arbejde. Et støttemedlemskab giver ikke
stemmeret ved generalforsamlingen.
Medlemmer og personer der deltager i foreningens aktiviteter og tilbud skal følge foreningens
adfærdskodeks. Adfærdskodekset gennemgås og vedtages af generalforsamlingen.

§5 Eksklusion:
Hvis bestyrelsen vurderer ved 2/3 flertal, at en person der deltager i foreningens arbejde eller tilbud,
aktivt modarbejder foreningens formål og virke – eller bryder foreningens adfærdskodeks, kan denne
indstilles til eksklusion. Personen indkaldes til en samtale og der søges at opnå en fælles løsning. Sker
dette ikke, kan personen uden yderligere varsel ekskluderes.

§6 Bestyrelsen:
Bestyrelsen udgøres af et forpersonskab bestående af Forperson, næstforperson og kasserer samt op
til 2 yderligere poster. Disse kan i første periode indsuppleres løbende ved enighed i den øvrige
bestyrelse. Denne passus bortfalder efter første ordinære generalforsamling.

§7 Generalforsamling:
Stk 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af maj måned. Tid og sted for ordinær generalforsamling, samt angivelse af
sidste frist for indgivelse af forslag, bekendtgøres på foreningens hjemmeside og interne foreningsdatabase med 6 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest fire uger før generalforsamlingen.

Stk 2 Generalforsamlingen kan under særlige omstændigheder afholdes virtuelt. Endelig indkaldelse
til ordinær generalforsamling sker via foreningens hjemmeside og interne foreningsdatabase med mindst 14 dages varsel og skal
indeholde dagsorden, indkomne forslag, bestyrelseskandidaturer, forslag ti fremtidigt arbejde samt
revideret årsregnskab.

Stk 3 Generalforsamlingen har som minimum følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning

  1. Godkendelse af reviderede årsregnskab

  1. Indkomne forslag

  1. Forslag til arbejdsområder

  1. Valg til bestyrelse

  1. Valg af revisor

  1. Eventuelt

Stk 4 En generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal såfremt
generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og varslet efter stk 1 og 2.

Stk 5 Ethvert medlem der har været medlem over 30 dage har stemmeret. Hvert medlem har én
stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved underskrevet fuldmagt, dog kan hver person
maksimalt medbringe to fuldmagter.

Stk 6 Til generalforsamlingsbeslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer
dog 2/3 stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst tre medlemmer forlanger det
samt ved personvalg. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,
de vedtages på.

§8 Ekstraordinær generalforsamling:
Stk 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det,
eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen, ledsaget af en
til generalforsamlingen motiveret dagsorden.

Stk 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen.
Indkaldelse sker på foreningens facebookside med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt den
motiverede dagsorden.

Stk 3 En bestyrelse valgt på en ekstraordinær generalforsamling afgår på førstkommende ordinære
generalforsamling

§9 Bestyrelsen har følgende overordnede opgaver:

· Fremme af foreningens formål
· Fastlæggelse af foreningens strategi
· Påse, at foreningens organer arbejder inden for foreningens vedtægter
· Repræsentere foreningen og foreningens medlemmer
· Ansvar for økonomistyring og fondsansøgninger
· Udpege en GDPR-ansvarlig
· Kontakt til samarbejdspartnere grupper og medlemmer

§10 Bestyrelsens organisering:
Hvis forpersonen, næstforpersonen eller kassereren afgår i valgperioden, konstituerer bestyrelsen
blandt sine medlemmer en ny forperson, næstforperson eller kasserer indtil førstkommende
generalforsamling.

§11 Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.

§ 12. Økonomi:
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens samlede økonomi. Regnskabsåret er kalenderåret.
Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§13 Tegningsregler
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift fra forperson, næstforperson og kasserer.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§14: Opløsning af foreningen
Stk.1. Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på ordinær- eller ekstraordinær
generalforsamling.

Stk.2. Såfremt foreningen har formue skal denne i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse
med foreningens formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den
opløsende generalforsamling.

Hermed stiftes foreningen fredag d. 21. oktober 2022